Tietosuoja ja yksityisyys

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

MFKA-Kustannus Oy, Y-tunnus: 0424129-0

Veturitallinkuja 5 E

00520 Helsinki

Yhteyshenkilö: Päivi Hyttinen, paivi.hyttinen@maol.fi, puh. 050 584 8416

2. Rekisterin nimi

MFKA-Kustannus Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietoja käytetään

 • asiakkuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • palvelujen käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen ja arkistointiin
 • toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • reklamaatioiden käsittelyyn
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnin kohdentamisessa

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjän itsensä antamat
    • perustiedot: etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
    • maksutiedot ja muut laskutustiedot
    • henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema yrityksessä tai organisaatiossa
    • ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
    • toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan (Google Analytics) avulla johdetut tiedot
    • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

6. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastietoihin on pääsy vain yrityksen omilla työntekijöillä, jotka saavat käyttää tietoja vain tehtävänsä vaatimassa laajuudessa.  Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimukset.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (kohta 10).

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, vaatia tietojensa poistamista sekä pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista.

Asiakkaan oikeuksia koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyyden. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin toimitusten varmistamiseksi on tarpeellista.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • toimituksen takaamiseksi Posti Oy:lle
 • maksunvälittäjä Bambora Oy:lle
 • laskuoperaattori Netvisor Oy:lle
 • koe- ja tehtäväpakettien lataamiseksi Viope Oy:lle
 • perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste on laadittu 29.7.2019. Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.